Právní služby naší kanceláře

#

Advokátní kancelář Bartončík & Bartončík dlouhodobě poskytuje komplexní právní služby v širokém spektru a díky kvalitnímu týmu jsme schopni poskytnout poradenství téměř ve všech právních odvětvích. K snadnější orientaci zde najdete přehled oblastí práva a specializací, kterými se naše advokátní kancelář zabývá...

Občanské právo

Posyktujeme právní služby v celém spektru občanského zákoníku. Klientovi sepíšeme darovací, kupní, či jakékoliv další smlouvy nebo mu poradíme se založením svěřenského fondu. Právní zastoupení pak dokážeme poskytnout nejen při vymáhání pohledávek, ale i v dědických řízených nebo v řízeních o péči o děti, výživné či úpravu svéprávnosti.

 • Zastupování před soudy v civilních řízeních
 • Komplexní příprava a analýza veškerých smluv
 • Převody nemovitostí
 • Náhrada škody
 • Dědické právo a dědické řízení
 • Svěřenské fondy

Trestní právo

V rámci trestního práva se specializujeme na problematiku hospodářských trestních činů, zejména oblast daňové kriminality, a dále na dopravní nehody a přestupky související s provozem na pozemních komunikacích. Klientům však dokážeme poskytovnou pomoc například i v oblasti  prevence trestní odpovědnosti právnických osob předcházet páchání trestných činů v rámci jejich podnikatelské praxe. Díky dlouholeté zkušenosti s trestním právem a blízké spolupráci mezi našimi advokáty, dokážeme klientům nabídnout skupinovou obhajobu v trestním řízení

 • Specializace na trestné činy hospodářské 
 • Trestné činy daňové 
 • Trestné činy v dopravě 
 • Trestní odpovědnost právnických osob
 • Skupinová obhajova v trestním řízení

Právo obch. korporací

Řešíme veškeré obchodní závazkové vztahy, jejich zajištění a další běžnou komerční agendu související s podnikáním. Na základě požadavku klieta dokážeme zajistit sepisy individuálních smluv, vytvořit obchodní společnost na míru nebo jej zastupovat v obchodních sporech. Pomoci dokážeme i se související problematikou a to například v oblasti nakládání s osobními údaji, e-komerce, atd.

 • Zakládání nových společností
 • Zápisy společností do obchodních rejstříků
 • Změny v obchodních společnostech
 • Vymáhání pohledávek
 • Tvorba všeobecných obchodncích podmínek

Rodinné právo

Nabízíme zastupování v soudních řízeních o rozvod manželství a řízeních souvisejících s rozvodem, poradenství ve věcech rodičovské zodpovědnosti, společného jmění manželů, sepisy předmanželských smluv, analýzu listin a návrhů ve věcech výživného apod.

 • Rozvodové řízení
 • Vyživovací povinnost mezi manžely
 • Předmanželské smlouvy
 • Úprava poměru u nezletilých dětí
 • Opatrovnictví

Správní právo

Řešíme přestupky před dopravně správními orgány, veškerou agendu spadající pod katastry nemovitostí, zastupování před stavebními úřady.

 • Specializace na přestupky v dopravě
 • Stavební právo
 • Živnostenské právo
 • Spotřebitelské právo

Pracovní právo

Pomáháme řešit vztahy plynoucí z pracovního poměru, provádíme konzultace pracovních smluv, řešíme ukončení pracovního poměru, jakož i odpovědnost za škodu v pracovně-právních vztazích a přípravu vnitřních předpisů zaměstnavatele.

 • Příprava pracovně právní dokumentace
 • Spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
 • Odpovědnostní vztahy zaměstnanců
 • Odškodnění pracovních úrazů
+420 545 243 960
Koliště 55, Brno